Pakistan

Pakistan, sign 9 P-9A, PH 1 Rupee ND UNC 65 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-27b 1 Rupee ND UNC 3 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-27h 1 Rupee ND UNC 6 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-27n 1 Rupee ND UNC 3 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 12 P-37, PH 2 Rupees ND UNC 15 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 13 P-37 2 Rupees ND UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 12 P-38, PH 5 Rupees ND UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 14 P-38, PH 5 Rupees ND UNC 7 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 13 P-39, PH 10 Rupees ND UNC 15 SEK Lägg till/Add
Pakistan, sign 14 P-39 10 Rupees ND UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-40 50 Rupees ND UNC 35 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-41 100 Rupees ND UNC 45 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-44 5 Rupees ND UNC 15 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2006 UNC 7 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2013 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2014 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2015 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2016 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-46 20 Rupees 2005 UNC 15 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-46 20 Rupees 2006 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-47 50 Rupees 2013 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-47 50 Rupees 2015 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-47 50 Rupees 2016 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-47 50 Rupees 2017 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-48 100 Rupees 2013 UNC 35 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-48 100 Rupees 2015 UNC 35 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-49A 500 Rupees 2015 UNC 90 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-53 5 Rupees 2008 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2007 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2013 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2014 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2015 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2016 UNC 10 SEK Lägg till/Add